Menu
Košík

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti ALBACO-Dent s.r.o. Škultétyho 1, 08001 Prešov, IČO: 31719023, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresný súd Prešov, vložka č. 2724/P (ďalej len „VOP“).

I. Všeobecné ustanovenia

·        Tieto VOP sa vzťahujú na zmluvné vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorením kúpnej zmluvy a tvoria súčasť každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami. Kupujúcim môžu byť tak fyzické osoby, ako aj právnické osoby.

·        Vyplnením objednávkového formulára „Objednávka“ a potvrdením oboznámenia sa s týmito VOP (ďalej len „objednávka“), kupujúci pristupuje k týmto VOP predávajúceho, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy a sú stále prístupné na webovej stránke predávajúceho.

·        Predávajúci je aj prevádzkovateľom systému elektronického obchodu prevádzkovaného prostredníctvom internetovej stránky www.druniform.sk predávajúceho (ďalej len „obchod“).

·        Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

·        Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v platnom znení.

·        Kupujúcim je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom webovej stránky predávajúceho, obdržala emailové oznámenie o prijatí objednávky a uhradila kúpnu cenu. Kupujúcim je taktiež každá osoba, ktorá zadala objednávku telefonicky, alebo zaslaním emailu a emailom potvrdila akceptovanie cenovej ponuky predávajúceho a VOP.

·        Objednávkou sa rozumie kupujúcim vyplnený a odoslaný objednávkový formulár „Objednávka“ spracovaný systémom obchodu. V prípade, ak kupujúci nevyužije možnosť objednania prostredníctvom objednávkového formulára v zmysle predchádzajúcej vety, za objednávku sa považuje aj telefonická objednávka, alebo objednávka zaslaná emailom.

·        Zľavový kód sa rozumie súbor niekoľkých písmen a číslic, po kotrých zadaní do príslušného políčka v nákupnom košíku bude vypočítaná kupujúcemu zľava na tovar. Zľavové kódy sú zverejňované v rámci reklamných akcií alebo zasielané e-mailom.

·        Darčekový šek je zľavová poukážka zakúpená prostredníctvom webovej stránky predávajúceho, ktorá môže mať tlačenú alebo elektornickú podobu. Súčasťou je kód, po ktorého zadaní do príslušného políčka v nákupnom košíku je kupujúcemu z jeho nákupu odpočítaná hodnota uvedená na darčekovom šeku.

·        Pokladnička je vernostný systém, ktorého prostredníctvom môže kupujúci získať zľavu na ďalší nákup.

·        Online výmenou sa rozumie jednoduchý spôsob vrátenia tovaru predávajúcemu s možnosťou rezervácie nového tovaru prostredníctvom online formulára na webovej stránke predávajúceho.

II. Objednávka produktu – uzatvorenie kúpnej zmluvy

·        Elektronická objednávka produktov uskutočnená formou vyplneného objednávkového formulára „Objednávka“ je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho.

·        K akceptácii objednávky produktov zo strany predávajúceho, a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe písomného potvrdenia (elektronicky) prijatia objednávky, pričom predávajúci zároveň informuje kupujúceho, že produkt bol zadaný na odoslanie.

·        Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy sa rozumie rovnako zaslanie cenovej ponuky vyhotovenej predávajúcim na základe telefonickej alebo emailovej objednávky kupujúceho. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza v tomto prípade písomným potvrdením (elektronicky) cenovej ponuky.

·        Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov predávajúceho a kupujúceho.

III. Kúpna cena a platobné podmienky

·        Cena produktov objednávaných prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „kúpna cena“) je vygenerovaná vždy špeciálne pre každého jedného zákazníka po vyplnení objednávky na webovej stránke predávajúceho.

·        Kúpna cena uvedená pri tovare v okamihu vytvorenia objednávky je kúpnou cenou záväznou pre predávajúceho aj kupujúceho a po prevedení objednávky nebude zmenená, a to ani v prípade, že zo strany predávajúceho následne dôjde k úprave výšky kúpnej ceny za tovar, alebo bude prebiehať reklamná zľavová akcia. Pri výmene rovnakého druhu tovaru za inú veľkosť platí kupujúci cenu zhodnú scenou v pôvodnej objednávke. V prípade, že kupujúci požaduje výmenu sa iný druh tovaru, platí cena tovaru podľa aktuálneho cenníka a kupujúcemu nevzniká nárok na zľavu, zľavu z pokladničky či použitia zľavového kódu, ktoré boli uplatnené v pôvodnej objednávke.

·        Kúpna cena produktov je uvedená s DPH a nezahŕňa cenu dopravy, ani iné náklady súvisiace s dodaním produktov.

·        Predávajúci poskytuje rôzne druhy zliav (vernostné, objemové, za použitie zľavového kódu apod.). Každú zľavu je možné uplatniť len raz, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. V príde viacnásobného použitia alebo v prípade, že zľava bude uplatnená v rozpore s pravidlami danej zľavy či zľavovej akcie, má predávajúci právo odmietnuť takúto zľavu uznať. Kupujúci bude informovaný a bude mu ponúknuta možnosť realizovania objednávky bez tejto zľavy. V prípade, že dôjde pri výklade zľavy k nejasnostiam, platí výklad použitia predávajúceho.

·        Základným platidlom je mena euro.

·        Kupujúci si môže vybrať v procese vytvárania objednávky z dvoch hlavných spôsobov platenia kúpnej ceny za tovar:

o   Platba pri prevzatí

§  dobierka pri prevzatí tovaru od kuriéra;

o   Platba vopred

§  platba kartou;

§  platba prevodom

o   Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane on-line; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

IV. Dodanie produktov

·        Predávajúci je povinný dodať produkty kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite.

·        Predávajúci spracúva všetky prijaté objednávky v poradí, v akom sú mu doručované. Dodacia lehota na objednaný produkt sú 2 - 3 pracovných dní odo dňa pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho. V prípade špeciálnej požiadavky (najmä nie však výlučne požiadavka špeciálnych dokončovacích procesov) sa dodacia lehota predlžuje o ďalšie pracovné dni, ktoré budú oznámené emailom v cenovej ponuke.

·        Ak predávajúci nemôže kupujúcemu objednaný produkt dodať, a to napriek skutočnosti, že došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 15 dní mu vrátiť zaplatenú kúpnu cenu za produkt, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení. Vrátením zaplatenej kúpnej ceny zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim automaticky zaniká.

·        Miestom dodania objednaného produktu je adresa uvedená kupujúcim v objednávke.

·        Dodanie produktu predávajúci uskutoční vlastnými prostriedkami k rukám kupujúceho (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), alebo prostredníctvom tretích osôb (prepravných a zásielkových spoločností).

·        Dodanie produktu je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), resp. jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu.

·        Prepravovaný produkt musí byť vhodne a bezpečne zabalený. Kupujúci svojim podpisom na prepravnom/dodacom liste potvrdzuje okrem dodania súčasne aj skutočnosť, že obal nebol porušený a produkt bol dodaný kompletne v zmysle objednávky.

·        Pri osobnom odbere v prípade viditeľného poškodenia produktu, prípadne zistiteľných vád, je kupujúci oprávnený neprevziať produkt. Prevzatím produktu sa má za to, že tento nemal vady zistiteľné pri osobnej prehliadke produktu. Pri zásielkovom dodaní je kupujúci zároveň povinný vyznačiť poznámku o poškodení produktu v prepravnom/dodacom liste s výstižným opisom tohto poškodenia, a to okamžite pri prevzatí ak ide o vady zistiteľné pri prevzatí. Všetky neskôr oznámené vady a poškodenia, resp. reklamácie dodaného množstva a kvality produktu nebudú zo strany predávajúceho akceptované.

·        Tovar je predávajúcim dodávaný výhradne na území Slovenskej republiky.

·        Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu spoločne so všetkými súčasťami, prípadne príslušenstvom,  podľa kúpnej zmluvy. Kupujúci si môže pri vykonávaní objednávky zvoliť z nasledujúcich spôsobov dodania tovaru:
•dodanie kuriérom na adresu uvedenú v objednávke
•doručenie Slovenskou poštou  na pobočku pošty

·        Predávajúci splní svoju povinnosť dodať kupujúcemu tovar v okamihu, keď ho odovzdá na prepravu a dodanie kuriérovi zabezpečujúcemu prepravu tovaru pre kupujúceho.

·        Ak je uvedené, že je tovar skladom, odošle predávajúci kupujúcemu tovar do dvoch pracovných dní odo dňa, keď bola uzavretá kúpna zmluva. V prípade, že kupujúci zvolil ako spôsob platenia bezhotovostnú platbu, je tovar odosielaný do dvoch pracovných dní odo dňa, keď je platba kúpnej ceny pripísaná na účet predávajúceho.

·        Termíny doručenia tovaru, ktoré sú uvedené na webe, sú informatívne. Vychádzajú z predpokladaných dodacích lehôt prepravných spoločností.

·        Náklady na poštovné i balné, ktoré kupujúci zvolil v objednávke, nesie kupujúci a tieto náklady sa riadia aktuálnym cenníkom predávajúceho.

V. Prevzatie produktu

·        Kupujúci je povinný prevziať objednaný produkt, ktorý mu predávajúci doručil na miesto dodania určené v objednávke.

·        Ak kupujúci neprevezme produkt, prepravca ho uloží vo svojej prevádzke a vyzve kupujúceho na jeho vyzdvihnutie. V prípade, ak kupujúci nevyzdvihne produkt ani do lehoty stanovenej dopravcom, zmluvný vzťah založený kúpnou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim zaniká.

·        Nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte prechádza na kupujúceho jeho prevzatím, pričom nezáleží na tom, či kupujúci prevezme produkt osobne alebo prostredníctvom poverenej/splnomocnenej osoby.

VI. Prepravné

·        Prepravné náklady predávajúceho nie sú zahrnuté v kúpnej cene produktu. Tieto budú vyčíslené v potvrdení (elektronicky) prijatia objednávky, alebo v cenovej ponuke zaslanej emailom a kupujúci sa zaväzuje uhradiť ich spolu s kúpnou cenou.

VII. Odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy

·        Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade a spôsobom upraveným v Občianskom zákonníku. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme produkt.

·        Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy, teda najneskôr v 14. deň odkedy lehota na odstúpenie od zmluvy začala plynúť.

·        Po odstúpení od zmluvy vráti predávajúci kupujúcemu platbu za objednaný tovar, ktorý uhradil kupujúci v súvislosti s uzavretím zmluvy. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená bankovým prevodom, ak kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Vrátenie peňazí sa nevzťahuje na náklady spojené s doručením zásielky. 

·        Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

·        Pre odstúpenie od zmluvy môže kupujúci využiť formulár, ktorý je súčasťou dodacieho listu. Vyplnený formulár pre odstúpenie od zmluvy je možné zaslať predávajúcemu elektronicky prostredníctvom e-mailu alebo na adresu uvedenú v týchto VOP. Lehota sa považuje za zachovanú, ak kupujúci tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Vrátený tovar by nemal niesť známky použitia, mal by byť nepoškodený a kompletný (vrátane príslušenstva).

·        Pre odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúcich - podnikateľských subjektov sa uplatňujú zákonné podmienky upravené v Obchodnom zákonníku.

·        Kupujúci môže stornovať výlučne svoju objednávku uskutočnenú prostredníctvom objednávkového formulára „Objednávka“, a to do 24 hodín odo dňa zadania platobného príkazu na zaplatenie kúpnej ceny, najneskôr však pred pripísaním kúpnej ceny na účet predávajúceho a zároveň je povinný o uvedenej skutočnosti telefonicky alebo písomne upovedomiť predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje do 15 dní vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu, ak došlo k jej pripísaniu na účet predávajúceho, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení. V prípade akceptácie cenovej ponuky predávajúceho zaslaním potvrdzujúceho emailu, stornovanie nie je možné. 

·        Nárok na akčnú výhodu (darček, zľavu či iné zvýhodnenie) vzniká, pokiaľ objednávka spĺňa všetky pravidlá aktuálne vyhlásenej akcie. V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, tento nárok zaniká. Darček je povinný vrátiť spolu s nevyhovujúcim tovarom. Ak kupujúci vracia iba časť tovaru a hodnota ponechaných výrobkov neprekračuje stanovenú hranicu pre nárok na darček, je tiež povinný ho vrátiť. V opačnom prípade mu bude spätne účtovaná bežná cena darčeka.

·        Predávajúci nepreberá vrátený produkt prostredníctvom dobierkovej služby, produkt v prípade ak sú dané zákonné dôvody musí byť zo strany kupujúceho vrátený formou bežného alebo doporučeného poštového balíka (Slovenská pošta).

·        Kontaktné údaje predávajúceho pre prípad odstúpenia od zmluvy alebo reklamácie podľa nasledujúceho článku sú nasledovné:


Adresa: ALBACO-Dent s.r.o., Škultétyho 1,08001 Prešov

Telefónne číslo: 0905 650 725

Email: druniform@druniform.sk 

VIII. Zodpovednosť za vady, záruka a reklamácie

·        Predávajúci nezodpovedá za vady produktu, ak tieto sú spôsobené nekvalitnými podkladmi dodanými kupujúcim.

·        Predávajúci nie je povinný upozorniť kupujúceho na nedostatočnú kvalitu podkladov. Predávajúci nekontroluje kvalitu dodaných podkladov, tieto nijako neupravuje a nemení, ale sú spracovávané automaticky. Rovnako nezodpovedá za obsah podkladov a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako ani za porušovanie práv duševného vlastníctva tretích osôb.

·        Výlučne kupujúci zodpovedá za vady produktov spôsobené dodaním vadných/ nekvalitných podkladov.

·        Kupujúci zodpovedá za obsah podkladov a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo so všeobecnou morálkou a zodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť spôsobená tretím osobám v súvislosti s použitím produktov.

·        Predávajúci poskytuje záruku na dodané produkty v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia produktu zo strany kupujúceho. V prípade kupujúcich – podnikateľských subjektov sa na zodpovednosť za vady produktu a na podmienky poskytnutia záruky vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka.

·        V prípade vrátenia produktu s vadou, ktorá vyšla najavo až po jeho prevzatí, a ktorá nebola zrejmá a zistiteľná pri bežnej kontrole pri prevzatí, má kupujúci nárok na vrátenie kúpnej ceny. Ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má kupujúci nárok odstúpiť od zmluvy. Po dohode zmluvných strán môže byť produkt s vadou nahradený aj novým produktom bez vád. Poškodený, alebo vadný tovar musí byť kompletný.

·        Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu na produkt v záručnej dobe, a to bezodkladne potom, ako sa o vade produktu dozvedel, zaslaním písomnej reklamácie na adresu predávajúceho uvedenú v týchto VOP a to v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

·        Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a kupujúceho písomne (elektronicky, poštou) vyrozumieť o výsledku vybavenia reklamácie do 30 dní odo dňa obdržania/prijatia písomnej reklamácie.

·        Postupy upravené v tomto článku sa primerane vzťahujú aj na podanie sťažnosti alebo podnetu zo strany kupujúceho.

IX. Ochrana osobných údajov a súkromia

·        Prevádzkovateľ internetového obchodu www.druniform.sk, spoločnosť ALBACO-Dent s.r.o., uchováva a spracúva osobné údaje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a neskoršími predpismi.

·        Kupujúci súhlasí so zhromažďovaním, uschovávaním a spracovaním osobných údajov, poskytnutých Prevádzkovateľovi. Všetky údaje zákazníkov sú zabezpečené proti akémukoľvek zneužitiu.

·        Osobné údaje, ktoré zákazník uvedie pri nákupe sú úplne dôverné budú použité len pre nevyhnutné úkony spojené s vybavením objednávky, vedenia stavu zákazníckeho účtu, dodania tovaru a plnenia zákonných povinností plynúcich zo zodpovednosti za vady. Údaje budú spracovávané len po dobu nevyhnutnú k naplneniu uvedených účelov.

·        V prípade udelenia súhlasu môžu byť osobné údaje spracované na marketingové účely, ponuku výrobkov a služieb a zasielanie obchodných ponúk. V danom prípade sú údaje spracovávané po dobu do odvolania súhlasu, ktorý môže byť Kupujúci podať písomne na na drese Predávajúceho alebo v rámci každej jednotlivej obchodnej ponuky zaslanej e-mailom.

·        Osobné údaje budú spracované v tomto rozsahu:

o   meno a priezvisko,

o   dátum narodenia,

o   adresa bydliska,

o   telefónne číslo,

o   e-mailová adresa,

o   doručovacia adresa,

o   bankové spojenie,

o   pohlavie.

·        Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý svojich práv podľa ust. § 28 zákona a prehlasuje, že všetky údaje sú presné a pravdivé a sú poskytované dobrovoľne.

·        Prevádzkovateľ bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre dosiahnutie vyššie stanoveného účelu a spracovávať ich len v súlade s účelom, na ktorý boli zhromaždené.

·        Na písomnú žiadosť Kupujúceho budú osobné údaje z databázy vymazané a Prevádzkovateľ ich nebude ďalej spracovávať.

X. Alternatívne online riešenie sporu

·        Kupujúci má právo sa obrátiť na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci zamietne túto žiadosť alebo na ňu do 30 dní od jej odoslania neodpovie, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona č. 391/2015 Z.z. Návrh môže Kupujúci podať spôsobom určeným podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z.z.

·        Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

·        Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Kupujúcim a Predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 €.

V prípade akýchkoľvek problémov môže Kupujúci kontaktovať Predávajúceho na druniform@druniform.sk

XI. Záverečné ustanovenia

·        Na vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z v znení neskorších predpisov.

·        Dozorným orgánom je Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, P.O.BOX 32, Prievozská 32, 827 99, Bratislava.

·        Tieto VOP platia v znení v akom sú uverejnené na internetovej stránke Predávajúceho a boli schválené príslušným orgánom spoločnosti ALBACO-Dent s.r.o.

Znenie VOP je účinné od 12.2.2020

spoločnosti ALBACO-Dent s.r.o. Škultétyho 1, 08001 Prešov, IČO: 31719023, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresný súd Prešov, vložka č. 2724/P (ďalej len „VOP“).

 

Používame cookies aby sme sa čo najlepšie prispôsobili Vašim potrebám. Ak budete pokračovať v používaní tejto stránky zároveň tým súhlasíte s používaním cookies. Viac na www.druniform.sk/cookies